Tarikh Pelancaran 12 Disember 2019

Kelas
Aset

Aset Bercampur

Maksimum 100% Ekuiti

Maksimum 100% Debentur, Instrumen Pasaran Wang dan/atau Simpanan Tetap

Saiz Dana pada
12 Disember 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal Minimum Pelaburan Tambahan Minimum
RM100 RM50

Untuk mencapai objektifnya, Dana mempunyai fleksibiliti untuk melabur dalam rangkaian kelas aset tertentu bergantung kepada keadaan pasaran semasa. Kelas aset ini terdiri daripada:

  • ekuiti; dan
  • Instrumen pendapatan tetap seperti debentur, instrumen pasaran wang dan/atau deposit dengan Institusi Kewangan.

Pada mana-mana satu masa, campuran aset juga mungkin merangkumi satu atau semua kelas aset. Untuk mempelbagaikan pelaburan, strategi pelaburan tidak dikekang oleh mana-mana negara, modal pasaran atau sektor. Bagaimanapun, pelaburan dalam perjudian, arak dan tembakau akan dielakkan.

Kami akan menggabungkan pendekatan pelaburan dari atas ke bawah dan bawah ke atas untuk mengenal pasti peluang pelaburan. Dalam proses pemilihan ekuiti dan instrumen berkaitan ekuiti, kami berusaha mengenal pasti syarikat yang kami percaya mempunyai tahap penilaian yang menarik berbanding pertumbuhan jangka panjang yang boleh dicapai syarikat tersebut. Proses mengenal pasti syarikat-syarikat tersebut akan dilakukan menerusi penyelidikan dan tertakluk kepada kriteria pertumbuhan, penilaian dan kualiti.  Kriteria yang dinilai dalam proses pemilihan termasuk pertumbuhan jualan dan keuntungan, kekuatan kewangan dan tahap hutang, tahap perbelanjaan modal dan juga komitmen pihak pengurusan memberi ganjaran kepada pemegang saham menerusi dividen atau pembayaran balik modal.

Apabila memilih instrumen pendapatan tetap, pemilihan bergantung terutamanya kepada kualiti kredit pengeluar instrumen, keupayaan mereka untuk memenuhi kewajipan kewangan masing-masing, mencatatkan aliran tunai yang mantap, jenis cagaran, nilai, keutamaan tuntutan dan juga terbitan yang menawarkan tahap keselamatan tertinggi bagi pembayaran faedah dan modal yang tepat pada masanya.

Keputusan peruntukan aset dibuat dengan mempertimbangkan tinjauan pasaran bagi kelas aset yang berkenaan dalam jangka pertengahan hingga panjang. Dalam keadaan pasaran normal, kami mungkin memegang pelaburan lebih besar dalam pasaran ekuiti untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan. Bagaimanapun, kami mungkin mengurangkan pendedahan ekuiti bagi Dana apabila nisbah antara risiko dan ganjaran menjadi kurang menarik, dan seterusnya meningkatkan pendedahan kepada pasaran instrumen pendapatan tetap.

Untuk mencapai objektifnya, Dana juga mungkin melabur dalam sekuriti tidak tersenarai, skim pelaburan bersama dan juga instrumen berkaitan ekuiti seperti waran dan terbitan hak.

Memandangkan persekitaran pasaran yang pantas berubah, kami juga mempunyai pilihan untuk melabur dalam instrumen pasaran wang dan deposit tetap dengan Institusi Kewangan sementara menunggu peluang pelaburan untuk muncul dalam pasaran ekuiti atau pendapatan tetap. Pemilihan pengeluar instrumen bergantung kepada kualiti kredit dan kecairan pengeluar berasaskan model penarafan kredit dalaman kami.

Kami lazimnya memainkan peranan secara aktif dalam perdagangan portfolio. Kami mengekalkan beberapa pelaburan teras yang dipegang dalam jangka pertengahan hingga panjang, yang serupa dengan strategi beli dan pegang. Sebahagian daripada portfolio juga akan dipegang untuk tujuan jual beli, yang kami gunakan untuk mengambil kesempatan dalam peluang pelaburan yang berpotensi membawa manfaat dalam keadaan pasaran semasa.

Untuk mencapai objektifnya, Dana juga akan melabur dalam pasaran kewangan global. Keputusan untuk melabur dalam pasaran yang berkenaan bergantung kepada peluang yang timbul, berdasarkan penilaian yang kami buat terhadap pelaburan berpotensi yang bakal meningkatkan pulangan Dana. Bagaimanapun, Dana hanya akan dilaburkan dalam pasaran di mana pihak berkuasa kawal selia adalah ahli biasa dan sekutu IOSCO.

Perdagangan derivatif boleh dijalankan untuk tujuan lindung nilai menerusi instrumen kewangan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kontrak hadapan, kontrak niaga hadapan dan swap. Kontrak hadapan dan niaga hadapan lazimnya merupakan kontrak antara dua pihak untuk memperdagangkan aset pada harga yang dipersetujui pada tarikh masa depan yang ditentukan. Manakala swap pula ialah perjanjian untuk melaksanakan swap atau menukarkan dua instrumen kewangan antara dua pihak.

Tujuan lindung nilai adalah untuk melindungi nilai aset daripada sebarang pergerakan harga yang negatif. Sebagai contoh, untuk melindung nilai daripada risiko tukaran mata wang, Dana juga boleh menyertai kontrak hadapan mata wang untuk mengimbangi sebarang pergerakan mata wang asing dengan menentukan kadar yang dipersetujui untuk tempoh yang dipersetujui bersama pihak yang berurus niaga. Walaupun transaksi lindung nilai ini akan melindungi Dana daripada kemungkinan kerugian, urus niaga untuk tujuan lindungi nilai juga mungkin mengehadkan pulangan yang mungkin diterima daripada keuntungan tukaran asing sekiranya Dana tidak melindung nilai pendedahan mata wang asingnya.

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana.
*LTAT boleh merundingkan caj lebih rendah.
Nota: Semua Caj Jualan akan dibundarkan hingga dua (2) tempat perpuluhan
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.06% setahun daripada NAB Dana, (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan Tiada
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada

Tarikh Pelancaran 12 Disember 2019

Kelas
Aset

Aset Bercampur

Maksimum 100% Ekuiti

Maksimum 100% Debentur, Instrumen Pasaran Wang dan/atau Simpanan Tetap

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal
Minimum
RM100
Pelaburan Tambahan
Minimum
RM50

Untuk mencapai objektifnya, Dana mempunyai fleksibiliti untuk melabur dalam rangkaian kelas aset tertentu bergantung kepada keadaan pasaran semasa. Kelas aset ini terdiri daripada:

  • ekuiti; dan
  • Instrumen pendapatan tetap seperti debentur, instrumen pasaran wang dan/atau deposit dengan Institusi Kewangan.

Pada mana-mana satu masa, campuran aset juga mungkin merangkumi satu atau semua kelas aset. Untuk mempelbagaikan pelaburan, strategi pelaburan tidak dikekang oleh mana-mana negara, modal pasaran atau sektor. Bagaimanapun, pelaburan dalam perjudian, arak dan tembakau akan dielakkan.

Kami akan menggabungkan pendekatan pelaburan dari atas ke bawah dan bawah ke atas untuk mengenal pasti peluang pelaburan. Dalam proses pemilihan ekuiti dan instrumen berkaitan ekuiti, kami berusaha mengenal pasti syarikat yang kami percaya mempunyai tahap penilaian yang menarik berbanding pertumbuhan jangka panjang yang boleh dicapai syarikat tersebut. Proses mengenal pasti syarikat-syarikat tersebut akan dilakukan menerusi penyelidikan dan tertakluk kepada kriteria pertumbuhan, penilaian dan kualiti.  Kriteria yang dinilai dalam proses pemilihan termasuk pertumbuhan jualan dan keuntungan, kekuatan kewangan dan tahap hutang, tahap perbelanjaan modal dan juga komitmen pihak pengurusan memberi ganjaran kepada pemegang saham menerusi dividen atau pembayaran balik modal.

Apabila memilih instrumen pendapatan tetap, pemilihan bergantung terutamanya kepada kualiti kredit pengeluar instrumen, keupayaan mereka untuk memenuhi kewajipan kewangan masing-masing, mencatatkan aliran tunai yang mantap, jenis cagaran, nilai, keutamaan tuntutan dan juga terbitan yang menawarkan tahap keselamatan tertinggi bagi pembayaran faedah dan modal yang tepat pada masanya.

Keputusan peruntukan aset dibuat dengan mempertimbangkan tinjauan pasaran bagi kelas aset yang berkenaan dalam jangka pertengahan hingga panjang. Dalam keadaan pasaran normal, kami mungkin memegang pelaburan lebih besar dalam pasaran ekuiti untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan. Bagaimanapun, kami mungkin mengurangkan pendedahan ekuiti bagi Dana apabila nisbah antara risiko dan ganjaran menjadi kurang menarik, dan seterusnya meningkatkan pendedahan kepada pasaran instrumen pendapatan tetap.

Untuk mencapai objektifnya, Dana juga mungkin melabur dalam sekuriti tidak tersenarai, skim pelaburan bersama dan juga instrumen berkaitan ekuiti seperti waran dan terbitan hak.

Memandangkan persekitaran pasaran yang pantas berubah, kami juga mempunyai pilihan untuk melabur dalam instrumen pasaran wang dan deposit tetap dengan Institusi Kewangan sementara menunggu peluang pelaburan untuk muncul dalam pasaran ekuiti atau pendapatan tetap. Pemilihan pengeluar instrumen bergantung kepada kualiti kredit dan kecairan pengeluar berasaskan model penarafan kredit dalaman kami.

Kami lazimnya memainkan peranan secara aktif dalam perdagangan portfolio. Kami mengekalkan beberapa pelaburan teras yang dipegang dalam jangka pertengahan hingga panjang, yang serupa dengan strategi beli dan pegang. Sebahagian daripada portfolio juga akan dipegang untuk tujuan jual beli, yang kami gunakan untuk mengambil kesempatan dalam peluang pelaburan yang berpotensi membawa manfaat dalam keadaan pasaran semasa.

Untuk mencapai objektifnya, Dana juga akan melabur dalam pasaran kewangan global. Keputusan untuk melabur dalam pasaran yang berkenaan bergantung kepada peluang yang timbul, berdasarkan penilaian yang kami buat terhadap pelaburan berpotensi yang bakal meningkatkan pulangan Dana. Bagaimanapun, Dana hanya akan dilaburkan dalam pasaran di mana pihak berkuasa kawal selia adalah ahli biasa dan sekutu IOSCO.

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana.
*LTAT boleh merundingkan caj lebih rendah.
Nota: Semua Caj Jualan akan dibundarkan hingga dua (2) tempat perpuluhan
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.06% setahun daripada NAB Dana, (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan Tiada
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada