Tarikh Pelancaran 29 April 1993

Kelas
Aset

Ekuiti

Minimum 70% Ekuiti
Maksimum 30% Pendapatan Tetap

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal Minimum Pelaburan Tambahan Minimum
RM1000 RM100

Dana ini memberi tumpuan mencapai objektifnya dengan melabur minimum 70% daripada NAB Dana dalam ekuiti patuh Shariah dan bakinya akan dilaburkan dalam instrumen pasaran wang Islam, deposit berlandaskan Shariah dan/atau dipegang dalam bentuk tunai.

Proses pemilihan pelaburan akan memberi tumpuan terhadap syarikat-syarikat yang mempunyai potensi pertumbuhan dalam jangka pertengahan hingga panjang. Justeru, kami akan mengguna pakai strategi pendekatan pelaburan atas ke bawah dan bawah ke atas yang mengenal pasti peluang pelaburan di pasaran semasa. Analisis asas juga akan dijalankan untuk menentukan daya tarikan idea pelaburan. Faktor penting yang berguna untuk mengenal pasti syarikat-syarikat tersebut termasuk pertumbuhan jualan dan keuntungan, kekuatan kewangan dan tahap hutang, pertumbuhan pendapatan masa depan yang dijangka, penilaian harga saham dan juga kualiti pengurusan.

Untuk mengekalkan tahap kecairan, Dana akan melabur dalam instrumen pasaran wang Islam dan/atau menyimpan dalam deposit berlandaskan Shariah dengan institusi kewangan. Dana juga mempunyai fleksibiliti untuk mendapatkan pendedahan kepada waran patuh Shariah dan juga skim pelaburan bersama patuh Shariah yang mempunyai objektif pelaburan sama seperti Dana.

Kami juga boleh mengambil kedudukan bertahan sementara yang mungkin tidak konsisten dengan strategi utama Dana, dan membuat peruntukan aset untuk melingdungi Dana daripada keadaan pasaran kurang baik. Untuk menampung risiko Dana, kami mungkin mengalihkan tumpuan Dana kepada pelaburan berisiko lebih rendah seperti instrumen pasaran wang Islam dan/atau deposit berasaskan Shariah.

Kami melaksanakan dasar perdagangan yang aktif di mana kami berusaha mengekalkan pelaburan teras yang dipegang untuk jangka pertengahan hingga panjang. Kaedah ini sama seperti strategi beli dan pegang. Kami juga mengekalkan bahagian perdagangan portfolio, yang kami gunakan untuk melabur dalam saham yang berpotensi memanfaatkan keadaan pasaran semasa dengan matlamat untuk meningkatkan prestasi Dana.

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit
Pengedar Caj Jualan Maksimum sebagai
peratus NAB Seunit Dana*
IUTA 6.50%
Saluran Pengedaran Dalaman AHAM 5.50%
Perunding unit amanah 5.50%

*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% NAB Seunit atau seperti ditentukan oleh KWSP.

Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana (sebelum tolakan Yuran Pengurusan dan Yuran Amanah).
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.07% daripada NAB Dana setahun, tertakluk kepada minimum RM 18,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan RM 5.00 setiap pindahan
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana Affin Hwang AIIMAN Growth
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang AIIMAN Growth
Risalah Fakta Dana Affin Hwang AIIMAN Growth
Laporan Interim Dana Affin Hwang AIIMAN Growth
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang AIIMAN Growth

Tarikh Pelancaran 29 April 1993

Kelas
Aset

Ekuiti

Minimum 70% Ekuiti

Maksimum 30% Pendapatan Tetap

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal
Minimum
RM1000
Pelaburan Tambahan
Minimum
RM100

Dana ini memberi tumpuan mencapai objektifnya dengan melabur minimum 70% daripada NAB Dana dalam ekuiti patuh Shariah dan bakinya akan dilaburkan dalam instrumen pasaran wang Islam, deposit berlandaskan Shariah dan/atau dipegang dalam bentuk tunai.

Proses pemilihan pelaburan akan memberi tumpuan terhadap syarikat-syarikat yang mempunyai potensi pertumbuhan dalam jangka pertengahan hingga panjang. Justeru, kami akan mengguna pakai strategi pendekatan pelaburan atas ke bawah dan bawah ke atas yang mengenal pasti peluang pelaburan di pasaran semasa. Analisis asas juga akan dijalankan untuk menentukan daya tarikan idea pelaburan. Faktor penting yang berguna untuk mengenal pasti syarikat-syarikat tersebut termasuk pertumbuhan jualan dan keuntungan, kekuatan kewangan dan tahap hutang, pertumbuhan pendapatan masa depan yang dijangka, penilaian harga saham dan juga kualiti pengurusan.

Untuk mengekalkan tahap kecairan, Dana akan melabur dalam instrumen pasaran wang Islam dan/atau menyimpan dalam deposit berlandaskan Shariah dengan institusi kewangan. Dana juga mempunyai fleksibiliti untuk mendapatkan pendedahan kepada waran patuh Shariah dan juga skim pelaburan bersama patuh Shariah yang mempunyai objektif pelaburan sama seperti Dana.

Kami juga boleh mengambil kedudukan bertahan sementara yang mungkin tidak konsisten dengan strategi utama Dana, dan membuat peruntukan aset untuk melingdungi Dana daripada keadaan pasaran kurang baik. Untuk menampung risiko Dana, kami mungkin mengalihkan tumpuan Dana kepada pelaburan berisiko lebih rendah seperti instrumen pasaran wang Islam dan/atau deposit berasaskan Shariah.

Kami melaksanakan dasar perdagangan yang aktif di mana kami berusaha mengekalkan pelaburan teras yang dipegang untuk jangka pertengahan hingga panjang. Kaedah ini sama seperti strategi beli dan pegang. Kami juga mengekalkan bahagian perdagangan portfolio, yang kami gunakan untuk melabur dalam saham yang berpotensi memanfaatkan keadaan pasaran semasa dengan matlamat untuk meningkatkan prestasi Dana.

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit
Pengedar: IUTA
Caj Jualan Maksimum sebagai peratus NAB Seunit Dana*: 6.50%Pengedar: Saluran Pengedaran Dalaman AHAM
Caj Jualan Maksimum sebagai peratus NAB Seunit Dana*: 5.50%Pengedar: Perunding unit amanah
Caj Jualan Maksimum sebagai peratus NAB Seunit Dana*: 5.50%

*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% NAB Seunit atau seperti ditentukan oleh KWSP.

Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana (sebelum tolakan Yuran Pengurusan dan Yuran Amanah).
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.07% daripada NAB Dana setahun, tertakluk kepada minimum RM 18,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan RM 5.00 setiap pindahan
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana Affin Hwang AIIMAN Growth
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang AIIMAN Growth
Risalah Fakta Dana Affin Hwang AIIMAN Growth
Laporan Interim Dana Affin Hwang AIIMAN Growth
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang AIIMAN Growth
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced – Bahasa Melayu
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced – Bahasa Inggeris​
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced – Bahasa Cina​