Tarikh Pelancaran 1 Ogos 2007

Kelas
Aset

Dana Ekuiti Islam

Minimum 70% Ekuiti Patuh Shariah
Maksimum 30% Pendapatan
        Tetap Patuh Shariah

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal Minimum Pelaburan Tambahan Minimum
RM200 RM100

Dana ini dirangka sebagai sebuah dana terbuka dengan peruntukan sasaran sehingga 99.8% untuk dilaburkan dalam ekuiti patuh Shariah dan instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah, dan maksimum 30% dilaburkan dalam Sukuk dan instrumen pasaran wang Islam. Pemilihan pelaburan ekuiti patuh Shariah Dana adalah berasaskan ekuiti yang berada dalam senarai sekuriti patuh Shariah terbitan SACSC.

Pengurus boleh melabur dalam skim pelaburan bersama patuh Shariah yang mempunyai objektif pelaburan sama seperti objektif pelaburan Dana. Untuk mencapai objektifnya, Dana juga akan mempertimbangkan pelaburan dalam instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah seperti terbitan hak dan waran patuh Shariah, dan juga sekuriti tidak tersenarai. Dana boleh melabur sehingga 20% daripada NAB di negara-negara di mana pihak berkuasa kawal selia merupakan ahli biasa atau ahli bersekutu Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa. (IOSCO).

Pengurus boleh mengambil kedudukan bertahan sementara yang mungkin tidak konsisten dengan strategi utama Dana dengan meningkatkan tahap tunai atau menambah peratus peruntukan aset Dana dalam Sukuk atau pasaran wang Islam, sebagai tindak balas kepada keadaan pelaburan kurang baik yang mungkin menjejaskan pasaran kewangan.

Dari segi dasar perdagangan Dana, Pengurus akan mengekalkan pegangan teras Dana, dengan matlamat memegangnya untuk jangka pertengahan hingga panjang. Kaedah ini sama dengan pendekatan beli dan pegang. Dalam pada itu, sekiranya timbul peluang yang sangat meyakinkan, Pengurus akan membeli di pasaran untuk memanfaatkan potensi pergerakan pasaran demi mencapai objektif Dana.

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit atau seperti yang ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB, tertakluk kepada minimum RM18,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan RM 5.00 setiap pindahan
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana Affin Hwang AIIMAN Equity
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang AIIMAN Equity
Risalah Fakta Dana​ Affin Hwang AIIMAN Equity
Laporan Interim Dana Affin Hwang AIIMAN Equity
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang AIIMAN Equity
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Equity – Bahasa Inggeris​
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Equity – Bahasa Cina​

Tarikh Pelancaran 1 Ogos 2007

Kelas
Aset

Dana Ekuiti Islam

Minimum 70% Ekuiti Patuh Shariah

Maksimum 30% Pendapatan
        Tetap Patuh Shariah

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal
Minimum
RM200
Pelaburan Tambahan
Minimum
RM100

Dana ini dirangka sebagai sebuah dana terbuka dengan peruntukan sasaran sehingga 99.8% untuk dilaburkan dalam ekuiti patuh Shariah dan instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah, dan maksimum 30% dilaburkan dalam Sukuk dan instrumen pasaran wang Islam. Pemilihan pelaburan ekuiti patuh Shariah Dana adalah berasaskan ekuiti yang berada dalam senarai sekuriti patuh Shariah terbitan SACSC.

Pengurus boleh melabur dalam skim pelaburan bersama patuh Shariah yang mempunyai objektif pelaburan sama seperti objektif pelaburan Dana. Untuk mencapai objektifnya, Dana juga akan mempertimbangkan pelaburan dalam instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah seperti terbitan hak dan waran patuh Shariah, dan juga sekuriti tidak tersenarai. Dana boleh melabur sehingga 20% daripada NAB di negara-negara di mana pihak berkuasa kawal selia merupakan ahli biasa atau ahli bersekutu Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa. (IOSCO).

Pengurus boleh mengambil kedudukan bertahan sementara yang mungkin tidak konsisten dengan strategi utama Dana dengan meningkatkan tahap tunai atau menambah peratus peruntukan aset Dana dalam Sukuk atau pasaran wang Islam, sebagai tindak balas kepada keadaan pelaburan kurang baik yang mungkin menjejaskan pasaran kewangan.

Dari segi dasar perdagangan Dana, Pengurus akan mengekalkan pegangan teras Dana, dengan matlamat memegangnya untuk jangka pertengahan hingga panjang. Kaedah ini sama dengan pendekatan beli dan pegang. Dalam pada itu, sekiranya timbul peluang yang sangat meyakinkan, Pengurus akan membeli di pasaran untuk memanfaatkan potensi pergerakan pasaran demi mencapai objektif Dana.

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit atau seperti yang ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB, tertakluk kepada minimum RM18,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan RM 5.00 setiap pindahan
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana Affin Hwang AIIMAN Equity
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang AIIMAN Equity
Risalah Fakta Dana​ Affin Hwang AIIMAN Equity
Laporan Interim Dana Affin Hwang AIIMAN Equity
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang AIIMAN Equity
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Equity – Bahasa Inggeris​
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Equity – Bahasa Cina​