Tarikh Pelancaran 11 November 2001

Kelas
Aset

Dana Islam Seimbang

Max 60% Pendapatan Tetap patuh Shariah

Max 60% Ekuiti patuh Shariah

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal Minimum Pelaburan Tambahan Minimum
RM200 RM100

Dana berusaha memaksimumkan jumlah pulangan dengan kombinasi antara pendapatan, jika ada, dan peningkatan modal, jika ada, dengan melabur dalam ekuiti patuh Shariah, instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah, Sukuk dan instrumen pasaran wang Islam. Pengurus boleh melabur dalam skim pelaburan bersama patuh Shariah yang mempunyai objektif pelaburan sama dengan objektif pelaburan Dana.

Untuk mencapai objektifnya, Dana juga mempertimbangkan pelaburan dalam instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah seperti terbitan hak dan waran patuh Shariah dan juga sekuriti tidak tersenarai. Dana boleh melabur sehingga 20% daripada NAB di negara-negara di mana pihak berkuasa kawal selia merupakan ahli biasa atau ahli bersekutu Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa (IOSCO).

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit seperti yang ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pindahan RM 5.00 setiap pindahan
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced
Risalah Fakta Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced
Laporan Interim Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced

Tarikh Pelancaran 11 November 2001

Kelas
Aset

Dana Islam Seimbang

Max 60% Pendapatan Tetap patuh Shariah

Max 60% Ekuiti patuh Shariah

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal
Minimum
RM200
Pelaburan Tambahan
Minimum
RM100

Dana berusaha memaksimumkan jumlah pulangan dengan kombinasi antara pendapatan, jika ada, dan peningkatan modal, jika ada, dengan melabur dalam ekuiti patuh Shariah, instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah, Sukuk dan instrumen pasaran wang Islam. Pengurus boleh melabur dalam skim pelaburan bersama patuh Shariah yang mempunyai objektif pelaburan sama dengan objektif pelaburan Dana.

Untuk mencapai objektifnya, Dana juga mempertimbangkan pelaburan dalam instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah seperti terbitan hak dan waran patuh Shariah dan juga sekuriti tidak tersenarai. Dana boleh melabur sehingga 20% daripada NAB di negara-negara di mana pihak berkuasa kawal selia merupakan ahli biasa atau ahli bersekutu Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa (IOSCO).

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit seperti yang ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pindahan RM 5.00 setiap pindahan
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced
Risalah Fakta Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced
Laporan Interim Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced – Bahasa Melayu​
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced – Bahasa Inggeris​
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Balanced – Bahasa Cina​